Voorwaarden Subsidieregeling energiebesparing eigen huis

Geplaatst op Donderdag 1 September 2016 - Geschatte leestijd: 15 minuten, 32 seconden

Voorwaarden subsidie voor particuliere woning- en appartementseigenaars

Onderstaand treft u de eisen en voorwaarden met betrekking tot de landelijke subsidie voor particuliere woning- en appartementseigenaars.

Basispakket
Een basispakket bestaat uit 2 of meer energiebesparende maatregelen. De energiebesparende maatregelen die getroffen kunnen worden zijn de onderstaande maatregelen:

 • dakisolatie met Rd-waarde (de norm voor de isolerende kwaliteit van het materiaal) van minimaal 3,5 [m2K/W];
 • gevelisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
 • bodem- en/of vloerisolatie met Rd waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
 • spouwmuurisolatie met Rd-waarde van minimaal 1,1 [m2K/W];
 • isolerend oftewel hoogrendementsglas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K] (maximaal: een lagere U-waarde betekent beter isolerend).


Wanneer in een woning of gebouw zowel binnengevel- als buitengevelisolatie wordt toegepast, geldt dit als één maatregel. Hetzelfde geldt voor het toepassen van zowel bodem- als vloerisolatie. Wel is het subsidiebedrag per vierkante meter voor vloerisolatie hoger dan het bedrag voor bodemisolatie. Hoogrendementsglas kan HR++ glas zijn of triple glas. Als in een woning of gebouw ramen worden vervangen door verschillende soorten hoogrendementsglas, geldt ook dit als één maatregel. Triple glas wordt in de regeling wel extra beloond met een hoger bedrag per vierkante meter en met de mogelijkheid ook subsidie te ontvangen voor de bijbehorende kozijnen.

In onderstaande tabel is schematisch weergegeven aan welke voorwaarden per maatregel moet zijn voldaan om voor subsidie (individuele eigenaar-bewoner) in aanmerking te komen, met daarachter het subsidiebedrag per vierkante meter.Let op: In deze subsidieregeling zijn geen zonnepanelen opgenomen. Dit betekent dat er geen subsidie aangevraagd kan worden voor zonnepanelen. Dit wordt niet gezien als een tweede isolerende maatregel.

Pluspakket
Alleen wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner in aanmerking voor subsidie voor een of meer van de volgende aanvullende energiebesparende maatregelen;

 • het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m2K]: € 100 per m2;
 • bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K]: € 45 per m2glas;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie: € 800;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%: € 800;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een verticaal systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchepijp wtw) met een rendement van ten minste 45%: € 140;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchegoot* wtw of douchebak wtw)” *De douchegoot wtw kunt u hier zien als een toevoeging. met een rendement van ten minste 45%: € 300;
 • het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem: € 60.


Zeer energiezuinig pakket
Alleen wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner in aanmerking voor subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. Een zeer energiezuinig pakket is een samenhangend pakket maatregelen, uitgevoerd in de gehele woning of het gehele gebouw, dat bestaat uit:

 • de energiebesparende maatregelen en aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de isolatiewaarden, zoals hieronder benoemd;
 • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw en
 • een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/s m2] ten hoogste 0,4 bedraagt


De isolatiewaarden in een zeer energiezuinig pakket zijn:

 • voor het dak: ten minste Rc 6,5 [m2K/W];
 • voor de gevel: ten minste Rc 5,0 [m2K/W];
 • voor de vloer: ten minste Rc 4,0 [m2K/W];
 • voor het glas: ten hoogste U 0,8 [W/m2K]; en
 • voor de kozijnen en deuren in de gevel: ten hoogste U 1,5 [W/m2K].


Voor realisatie van een zeer energiezuinig pakket wordt de subsidie berekend en vervolgens verhoogd met € 4.000 per koopwoning.

Maatwerkadviesrapport
Alleen wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner in aanmerking voor subsidie voor een energieadvies. Subsidie voor het energieadvies wordt aan een individuele eigenaar-bewoner alleen verstrekt als dit in de vorm is van een officieel maatwerkadviesrapport. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het maatwerkadviesrapport na 1 september 2016 zijn opgeleverd. Een maatwerkadviesrapport wordt gegeven door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn 9500, deel 2. Dit bedrijf laat de opname van de woning doen door een gecertificeerd EPA-adviseur. De subsidie voor een maatwerkadvies is een vast bedrag van € 150, onafhankelijk van de werkelijke kosten.

De mogelijkheid om vooraf subsidie aan te vragen, geldt niet voor subsidie voor een maatwerkadvies (bij individuele eigenaren-bewoners): daarvoor kan de subsidie alleen achteraf worden aangevraagd. Bij een subsidieaanvraag voor advies moet daarom altijd een factuur en een betalingsbewijs worden meegezonden.

Voor een maatwerkadviesrapport wordt geen subsidie verstrekt, indien daarvoor reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

Energieprestatiegarantie
Wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner tevens in aanmerking voor subsidie voor een energieprestatiegarantie. Met een energieprestatiegarantie krijgen huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen goed worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot energiebesparing. De energieprestatiegarantie geeft opdrachtgevers de zekerheid dat wat is afgesproken ook wordt geleverd. Tijdens de bouw worden kwaliteitscontroles uitgevoerd en bij de oplevering vindt een keuring plaats. Wanneer na de oplevering blijkt dat de berekende besparing niet wordt gehaald, kan de garantie worden ingeroepen. Waar nodig worden extra maatregelen genomen om het beoogde rendement waar te maken of wordt een schadevergoeding uitgekeerd. In de regeling wordt gesproken van een verzekerde garantie. Dit betekent dat degene die de garantie geeft, het risico herverzekert bij een verzekerende instanties, zoals SWK, Woningborg en Bouwgarant. Dit geeft meer zekerheid voor de consument. De hoogte van de subsidie voor een energiepresatiegarantie bedraagt 50% van de afsluitkosten (inclusief btw) tot een maximumbedrag van € 200 per koopwoning.

Voor een energieprestatiegarantie wordt geen subsidie verstrekt, indien daarvoor reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.
 

Voorwaarden subsidie voor verenigingen van eigenaren

Onderstaand treft u de eisen en voorwaarden met betrekking tot de landelijke subsidie voor verenigingen van eigenaren.

Basispakket
Een basispakket bestaat uit 2 of meer energiebesparende maatregelen. De energiebesparende maatregelen die getroffen kunnen worden zijn de onderstaande maatregelen:

 • dakisolatie met Rd-waarde (de norm voor de isolerende kwaliteit van het materiaal) van minimaal 3,5 [m2K/W];
 • gevelisolatie met Rd-waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
 • bodem- en/of vloerisolatie met Rd waarde van minimaal 3,5 [m2K/W];
 • spouwmuurisolatie met Rd-waarde van minimaal 1,1 [m2K/W];
 • isolerend oftewel hoogrendementsglas met een maximale U-waarde van 1,2 [W/m2K] (maximaal: een lagere U-waarde betekent beter isolerend).


Wanneer in een woning of gebouw zowel binnengevel- als buitengevelisolatie wordt toegepast, geldt dit als één maatregel. Hetzelfde geldt voor het toepassen van zowel bodem- als vloerisolatie. Wel is het subsidiebedrag per vierkante meter voor vloerisolatie hoger dan het bedrag voor bodemisolatie. Hoogrendementsglas kan HR++ glas zijn of triple glas. Als in een woning of gebouw ramen worden vervangen door verschillende soorten hoogrendementsglas, geldt ook dit als één maatregel. Triple glas wordt in de regeling wel extra beloond met een hoger bedrag per vierkante meter en met de mogelijkheid ook subsidie te ontvangen voor de bijbehorende kozijnen.

In onderstaande tabel is schematisch weergegeven aan welke voorwaarden per maatregel moet zijn voldaan om voor subsidie (individuele eigenaar-bewoner) in aanmerking te komen, met daarachter het subsidiebedrag per vierkante meter. Voor subsidie voor VvE's moet de minimale hoeveelheid vierkante meter worden vermenigvuldigd met het aantal appartementen in het VvE-gebouw.


Pluspakket
Alleen wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner in aanmerking voor subsidie voor een of meer van de volgende aanvullende energiebesparende maatregelen;

 • het vervangen van een deur in de gevel door een isolerende deur met een maximale U-waarde van 2,0 [W/m2K]: € 120 per m2;
 • bij het voor de eerste keer toepassen van triple-glas: het vervangen van een kozijn door een isolerend kozijn met een maximale U-waarde van 1,5 [W/m2K]: € 45 per m2glas;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie: € 800;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met wtw met een rendement van ten minste 90%: € 800;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een douche met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douche wtw) met een rendement van ten minste 50%: € 140;
 • het voor de eerste keer aanleggen van een douchebak met een systeem om douchewater voor te verwarmen met afvalwater (douchebak wtw) met een rendement van ten minste 50%: € 390;
 • het waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem: € 60.


Gemengde complexen
Voor appartementencomplexen van VvE’s waarin een deel van de woningen verhuurd wordt of waarin ook winkels, kantoren of andere bedrijven huizen, gelden voor de berekening van de hoogte van de subsidie aanvullende regels. Hieronder worden de aanvullende regels beschreven:

Voor gemengde complexen zijn de subsidieregels ingewikkelder. Gemengde complexen zijn gebouwen waar bijvoorbeeld woningcorporaties een deel van de woningen hebben verkocht en de rest (nog) verhuren of waarin zich ook eigendom van particuliere verhuurders bevindt. Ook kan het zijn dat in een VvE-gebouw behalve koopwoningen ondernemingen gevestigd zijn, zoals een of meer winkels in de plint.

Om de hoogte van de subsidie voor renovatie van een gemengd appartementsgebouw te bepalen, is allereerst van belang over hoeveel oppervlakte de energiebesparende maatregelen en eventueel de isolerende deuren en kozijnen in het gehele gebouw worden toegepast en hoeveel stuks overige (aanvullende) energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd.

Daarnaast is de verhouding tussen de appartementen van eigenaren-bewoners en overige appartementen van belang. Een appartementencomplex is eigendom van alle gezamenlijke eigenaren. Uit de splitsingsakte volgt welk aandeel iedere afzonderlijke eigenaar heeft in die gezamenlijke eigendom. Voor de berekening van de maatregelensubsidie is de verhouding van belang tussen de aandelen van eigenaren-bewoners enerzijds en de eigenaren van de overige appartementen anderzijds. De overige appartementen kunnen dus verhuurde woningen zijn of appartementen met een utiliteitsfunctie, zoals winkels en kantoren.

Bovenstaande is geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Een VvE betreft een gebouw, waarin in de plint een winkel is gevestigd. Op de verdiepingen zijn 8 woningen, waarvan er twee zijn verhuurd en de overige bewoond door de appartementseigenaren. Het aandeel in de VvE van de eigenaar van het appartement waarin de winkel is gevestigd is 20%. De aandelen voor de overige appartementen zijn elk 10%. De VvE wil  subsidie voor het isoleren van de gevel over 200 m2, het vervangen van de ramen door triple glas over 100 m2 en het aanleggen van 8 douches met warmteterugwinning.

 • Voor de subsidie voor de maatregelen moet eerst beoordeeld worden of voldaan is aan de minimale oppervlakte. Het gebouw telt 9 appartementen (namelijk de winkel en 8 woningen). Voor gevelisolatie geldt een minimumoppervlakte van 9 x 13 m2 = 117 m2. De te isoleren oppervlakte (200 m2) voldoet aan de deze eis. De minimumoppervlakte voor hoogrendementsglas is 9 x 8 m2= 72 m2; ook aan deze eis is voldaan.

 • De subsidie voor het isoleren van de gevel bedraagt € 30 per m2, dus 200 x € 30 = € 6.000; de subsidie voor het triple glas bedraagt € 45 per m2, dus 100 x € 45 = € 4.500; de subsidie voor een douche wtw is € 140, dus 8 x € 140 = € 1.120. Opgeteld is dit € 11.620. Dit bedrag moet naar beneden worden bijgesteld naar rato van het percentage aandelen in de VvE dat de niet-verhuurde woningen betreft, zijnde 6 x 10% = 60%. De subsidie voor de maatregelen bedraagt derhalve 60% van € 11.620 = € 6.972.


Deze subsidieregeling is mede gericht op particuliere eigenaren, verenigd in een VvE. Bij het bepalen of er sprake is van staatssteun, is niet zozeer de beleidsdoelstelling, maar het effect van een steunmaatregel doorslaggevend. In dit verband is van belang dat bij het bepalen van deze subsidie voor energiebesparende maatregelen door VvE’s (die veelal bestaan uit particuliere eigenaren) alleen subsidie wordt gegeven voor kosten gerelateerd aan het aandeel in een VvE van eigenaren-bewoners, dus niet van objecten/aandelen in een VvE van een onderneming in Europeesrechtelijke zin.

Voor zover in een gemengd complex meer ondernemingen in onderdeel uitmaken van de VvE zal de kans dat een VvE een subsidieaanvraag op grond van deze regeling indient al naar gelang minder zijn, omdat er minder subsidie kan worden verleend. Mocht er evenwel sprake zijn van het verlenen van subsidie aan een VvE in een gemengd complex met een of meerdere ondernemingen, dan ligt het voor de hand dat de onderneming de kosten van de energiebesparende maatregelen zelf voor zijn rekening neemt. Voor zover dit niet gebeurt en die kosten mede worden betaald uit de subsidie die aan de VvE in gezamenlijkheid gerelateerd aan de particuliere objecten wordt toegekend, zou er mogelijk sprake kunnen zijn van een indirect voordeel. Als vervolgens aan alle andere voorwaarden van de Europese staatssteuncriteria wordt voldaan, kan er sprake zijn van indirecte staatssteun. Gezien echter het lokale karakter van een VvE en de onderneming die gebruik maakt van een ruimte die een aandeel vormt in die VvE, kan een eventueel indirect voordeel hooguit een marginaal effect hebben op de voorwaarden voor het interstatelijk handelsverkeer. Ook om die reden kan worden aangenomen dat de subsidie geen staatssteun inhoudt.

Zeer energiezuinig pakket
Alleen wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de eigenaar-bewoner in aanmerking voor subsidie voor een zeer energiezuinig pakket. Een zeer energiezuinig pakket is een samenhangend pakket maatregelen, uitgevoerd in de gehele woning of het gehele gebouw, dat bestaat uit:

 • de energiebesparende maatregelen en aanvullende energiebesparende maatregelen, waarvan de elementen voldoen aan de isolatiewaarden, zoals hieronder benoemd;
 • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met wtw en
 • een kierdichtheid die blijkens een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/s m2] ten hoogste 0,4 bedraagt


De isolatiewaarden in een zeer energiezuinig pakket zijn:

 • voor het dak: ten minste Rc 6,5 [m2K/W];
 • voor de gevel: ten minste Rc 5,0 [m2K/W];
 • voor de vloer: ten minste Rc 4,0 [m2K/W];
 • voor het glas: ten hoogste U 0,8 [W/m2K]; en
 • voor de kozijnen en deuren in de gevel: ten hoogste U 1,5 [W/m2K].


Voor realisatie van een zeer energiezuinig pakket wordt de subsidie berekend en vervolgens verhoogd met € 4.000 per koopwoning.

Energieadvies, Meerjarenonderhoudsplan en procesbegeleiding
Een energieadvies of een energieadvies en procesbegeleiding kan worden verstrekt wanneer de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van de vereniging heeft besloten tot het binnen twaalf maanden in uitvoering nemen van ten minste twee maatregelen zoals, het aanbrengen van zonnepanelen en het installeren van zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. Het energieadvies is na 1 september 2016 is opgesteld door een certificaathouder en bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie op basis van een ter plekke door een EPA-adviseur uitgevoerde technische en bouwkundige beoordeling van de schil en de installaties van het gebouw of van de groep van gebouwen, alsmede een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen met voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden per maatregel, een inschatting van de investering en van de te realiseren energiebesparing. Een energieadvies maakt de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen inzichtelijk en geeft een algemene uitleg over het realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een NulopdeMeter-woning met een beeld van de typen maatregelen die nodig zouden zijn om dit niveau in het betrokken gebouw of groep van gebouwen te bereiken.

De subsidie bedraagt 75% van de kosten (inclusief btw) van het energieadvies of van de totale kosten (inclusief btw) van het energieadvies en de procesbegeleiding, maar voor een gebouw of een groep van gebouwen met een of twee koopwoningen ten hoogste € 500 en voor een gebouw of groep van gebouwen met drie of vier koopwoningen ten hoogste € 1.000; voor een gebouw of groep van gebouwen met meer dan vier koopwoningen bedraagt die subsidie € 1.000 plus € 100 per extra koopwoning tot een maximumbedrag van € 2000.

Een mjop en procesbegeleiding in combinatie met een energieadvies bij besluit van de vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van een vereniging is vastgesteld en het energieadvies voldoet aan de eisen. Het mjop is na 1 september 2016 vastgesteld en bevat, behalve de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die gedurende de looptijd van het plan nodig worden geacht, ook de uitvoering binnen tien jaar van ten minste twee maatregelen, genoemd in vierde lid. Een mjop bevat tevens een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van de kosten aan de onderscheiden jaren een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toerekening van de kosten aan de onderscheiden jaren.

De subsidie bedraagt 75% van de totale kosten (inclusief btw) van het energieadvies en het mjop of van de totale kosten (inclusief btw) van het energieadvies, het mjop en de procesbegeleiding, maar voor een gebouw of groep van gebouwen met een of twee koopwoningen ten hoogste € 750 en voor een gebouw of groep van gebouwen met drie of vier koopwoningen ten hoogste € 1.500; voor een gebouw of groep van gebouwen met meer dan vier koopwoningen bedraagt die subsidie € 1.500 plus € 150 per extra koopwoning, tot een maximumbedrag van € 3.450.

Voor een energieadvies, mjop of procesbegeleiding wordt geen subsidie verstrekt, indien daarvoor reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt.

Gemengde complexen
Voor de berekening van de subsidie voor een energieadvies of een mjop en een energieprestatiegarantie is het aantal koopwoningen in het gebouw van de VvE van belang. Hierbij doet niet ter zake hoe groot die koopwoningen zijn of welk aandeel in de VvE die woningen betreffen.

Bovenstaande wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Een VvE betreft een gebouw, waarin in de plint een winkel is gevestigd. Op de verdiepingen zijn 8 woningen, waarvan er twee zijn verhuurd en de overige bewoond door de appartementseigenaren. Het aandeel in de VvE van de eigenaar van het appartement waarin de winkel is gevestigd is 20%. De aandelen voor de overige appartementen zijn elk 10%. De VvE vraagt subsidie voor een energieadvies en procesbegeleiding. De factuur voor het energieadvies en de procesbegeleiding bedraagt € 2.000.

De subsidie voor een energieadvies (inclusief eventuele procesbegeleiding) bedraagt 75% van de factuur. In het voorbeeld zou dit dus (€ 2.000 x 0.75 =) € 1.500 zijn. Het maximumsubsidiebedrag voor energieadvies is voor een VvE met meer dan vier woningen echter € 1.000 plus € 100 per extra woning. De VvE uit het voorbeeld telt zes koopwoningen; de maximale subsidie bedraagt dan € 1.000 + (2 x € 100) = € 1.200. De subsidie voor het energieadvies bedraagt dus niet € 1.500, maar € 1.200.

Energieprestatiegarantie
Wanneer voldaan is aan het criterium van ten minste twee energiebesparende maatregelen, komt de VvE in aanmerking voor subsidie voor een energieprestatiegarantie. Met een energieprestatiegarantie krijgen huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen goed worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot energiebesparing. De energieprestatiegarantie geeft opdrachtgevers de zekerheid dat wat is afgesproken ook wordt geleverd. Tijdens de bouw worden kwaliteitscontroles uitgevoerd en bij de oplevering vindt een keuring plaats. Wanneer na de oplevering blijkt dat de berekende besparing niet wordt gehaald, kan de garantie worden ingeroepen. Waar nodig worden extra maatregelen genomen om het beoogde rendement waar te maken of wordt een schadevergoeding uitgekeerd. In de regeling wordt gesproken van een verzekerde garantie. Dit betekent dat degene die de garantie geeft, het risico herverzekert bij een verzekerende instanties, zoals SWK, Woningborg en Bouwgarant. Dit geeft meer zekerheid voor de consument. De hoogte van de subsidie voor een energiepresatiegarantie bedraagt 50% van de afsluitkosten (inclusief btw) tot een maximumbedrag van € 200 per koopwoning.

Voor een energieprestatiegarantie wordt geen subsidie verstrekt, indien daarvoor reeds door een ander bestuursorgaan subsidie is verstrekt

Lees meer

Subsidies- en financieringsregelingen

Uit uw gemeente

Geen subsidie- of financieringsregelingen uit jouw gemeente op dit moment.

Uit uw provincie

Geen subsidie- of financieringsregelingen uit jouw provincie op dit moment.

Meer weten over alle beschikbare subsidies voor uw woning

Doe de subsidiecheck
advies nodig?
wij zijn er voor je!
Heb je hulp nodig bij het verduurzamen van jouw woning of nieuwbouw project? Vraag naar een van onze energie adviseurs.
Deze website maakt gebruik van Cookies Uitleg over cookies, met een link naar de pagina met privacy beleid Meer informatie Cookies toestaan