Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk


Leiden wil, als stad van kennis en innovatie, voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. Daarom heeft de gemeente het ambitiedocument Leiden Duurzaam 2030 opgesteld, met als een van de zes thema’s ‘Duurzaam ondernemen’. In de komende periode wil Leiden innovatieve ondernemers faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Op verzoek van de Leidse ondernemers heeft de gemeente een duurzaamheidsfonds ingesteld, met een totaal budget van 5 miljoen euro. Ondernemers en maatschappelijke organisaties, die voldoen aan de voorwaarden van de lening, kunnen gebruik maken van dit duurzaamheidsfonds.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden (zie onderaan deze pagina het aanvraagformulier):

Looptijd

1. Het fonds is gestart in juli 2018, gewijzigd per april 2019 en heeft geen einddatum. Het fonds start medio 2018 en heeft geen einddatum.

Doelgroep

2. Dit fonds is van toepassing op ondernemingen en maatschappelijke organisaties die revolverende leningen aanvragen voor duurzaamheidsprojecten (investeringen) binnen de Leidse gemeentegrenzen. Hier vallen ook sportorganisaties onder waarbij stichting Waarborgfonds Sport 100% garant staat.  

Projecten

3.    a. De te financieren projecten moeten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Leiden. Bij de berekening van deze besparing worden de CO2 emissiefactoren van de site http://www.CO2emissiefactoren.nl als referentie gebruikt:
 I     Per uit te lenen euro moet een project tenminste 400 gram CO2-uitstoot per jaar besparen;
II     Wanneer de besparing minder dan 400 gram CO2 uitstoot per jaar per euro is, kan je door het gevraagde leenbedrag te verlagen de CO2-reductie per uit te lenen euro verhogen tot het vereiste minimum. Op deze wijze is een lening aanvragen dus wel mogelijk, echter voor een lager leenbedrag; 
III     Zie de tabel onderaan deze pagina voor eventuele specifieke voorwaarden voor Energiebesparende en Duurzaam energieopwekkende maatregelen en Maatregelen rondom een duurzaam afgiftesysteem.

b.    Het is ook mogelijk om een lening uit het Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk te gebruiken voor  Klimaatbestendige maatregelen:
I     Het verlagen van tenminste 400 gram CO2 uitstoot per jaar per uit te lenen euro is niet van toepassing bij de Klimaatbestendige maatregelen;
II     Zie de tabel onderaan deze pagina voor eventuele specifieke voorwaarden voor Klimaatbestendige maatregelen. 

4.    Alleen projecten die zichzelf binnen de looptijd van de lening terugverdienen en niet op andere wijze dan via de gemeente de (gehele) investering gefinancierd kunnen krijgen, komen in aanmerking voor een lening. Klimaatbestendige maatregelen zijn voor deze terugverdien-eis uitgezonderd.

5.    Duurzaamheidsprojecten die tot het primaire bedrijfsproces van een onderneming horen worden niet gefinancierd. 

6.    Nieuwbouw: In de gevallen waar een extra investering er voor zorgt dat een nieuw gebouw per saldo energie gaat leveren, is een lening mogelijk voor (een deel van) de investering die zorgt voor de extra duurzaamheid. 

7.    Bestaande bouw:  Bij bestaande bouw kunnen buitengewoon duurzame installaties deels in aanmerking komen voor financiering. Alleen het stuk van de investering dat een installatie een beter duurzaamheidsrendement levert dan het één na hoogste energielabel, kan worden gefinancierd. 

8.    Er kan geen lening worden aangevraagd voor energiecertificaten, pellet- en biomassaketels.

Lening

9.    De looptijd is maximaal vijftien jaar, maar mag niet langer zijn dan nodig is om de business case sluitend te maken (Klimaatbestendige maatregelen uitgezonderd).

10.    Te lenen bedrag:
a. Maximaal 12,5% van het fondsvermogen kan aan één rechtspersoon worden uitgeleend.
b. Te verstrekken leningen zijn tenminste € 10.000 per project. Het maximum per project is € 500.000.
c. De afsluitkosten van de lening (1% van het leenbedrag met een minimum €1.500,-) en de eventuele notariskosten komen bovenop het te lenen bedrag.

11.    Het te lenen bedrag wordt pas uitgekeerd nadat zeker is dat het project gerealiseerd gaat worden.

Rente en positie bij meerdere financiers

12.    De gemeente moet het recht krijgen de te financieren installatie in onderpand te kunnen nemen.

13.    De standaardrente is 2% per jaar. 

14.    Indien 2/3 van de projectkosten op andere wijze zijn gefinancierd, wordt maximaal 50% korting gegeven op de standaardrente. De korting wordt alleen gegeven indien risicopositie van de gemeente tenminste gelijk is aan die van de andere financier(s).

15.    De gemeente kan ten opzichte van andere financiers een achtergestelde positie innemen. De rente zal bij een achtergestelde positie hoger moeten zijn dan de rente die de senior financier krijgt, en tenminste 4%. 

16.    Minimaal 10% van de projectinvestering dient een achtergestelde positie te hebben ten opzichte van de gemeentelijke lening. 

Hoe vraagt u de lening aan?

1a.  Aanvraag
De stimuleringslening vraagt u hier aan. Bij de aanvraag moet u de volgende bijlagen toevoegen, zorg dat u deze digitaal klaar heeft staan voordat u begint met de aanvraag:

De lening kan alleen aangevraagd worden door de vertegenwoordigingsbevoegde van de rechtspersoon.

1.    Bent u een rechtspersoon:
•    Uittreksel Kamer van Koophandel.
•    Bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag (niet ouder dan zes maanden) waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening.

2.    Wanneer er sprake is van een gegarandeerde lening (borg):
•    Een garantstelling.

3.    Bent u huurder/pachter:     
De toestemming van de verhuurder.

4.    Bent u gemachtigde:
De machtiging van de huurder.

5.   Offerte(s) van de duurzaamheidsmaatregelen, waarin de specifieke voorwaarden per maatregel zijn opgenomen (zie tabellen onderaan deze pagina).Voor energiebesparende, duurzaam energieopwekkende maatregelen en maatregelen rondom het duurzaam afgiftesysteem geldt: In deze offerte (of als extra document) moet zijn opgenomen een berekening:
•    waaruit blijkt dat de te financieren projecten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Leiden. Per uit te lenen euro moet een project tenminste 400 gram CO2-uitstoot besparen.
•    In de gevallen waar een extra investering er voor zorgt dat een nieuw gebouw per saldo energie gaat leveren, moet deze berekening meegenomen worden in de offerte.
•    Bij bestaande bouw een berekening dat de installatie een beter duurzaamheidsrendement levert dan het één na hoogste energielabel.

2.    Begroting van de financiering voor de looptijd van de aangevraagde lening. Indien er meerdere financiers zijn moeten deze en hun positie opgenomen hierin zijn.
3.    Minimaal één afwijzingsbrief van een andere instantie de (gehele) investering niet financiert dan wel een onderbouwing waarom u denkt deze financiering niet elders te krijgen.
4.    Een ondertekening waarin u verklaart het formulier compleet en naar waarheid te hebben ingevuld. Dit formulier vindt u bij het aanvraagformulier.

1b. Verzoek voor aanvullende informatie 
Wanneer de door u aangeleverde informatie niet compleet is, krijgt u een ‘Verzoek voor Aanvullende Informatie’. Op dat moment is uw aanvraag nog niet compleet. U krijgt vier weken de tijd de gegevens aan te leveren waar om gevraagd wordt. 
 
2. Besluit
a. Zodra uw aanvraag compleet (inclusief bijlagen) en behandeld is, ontvangt u de beschikking (toewijzing). De toewijzing ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van uw complete aanvraag.In de toewijzing staat voor welke duurzame maatregel u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, wat het leenbedrag is, de looptijd van de stimuleringslening, het rentetarief en eventuele optionele voorwaarden.
 
b. De lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. De eenmalige kosten voor het afsluiten van de Stimuleringslening is 1% van de hoofdsom, met een minimum van € 1.500,-. 
    
c. Na ontvangst van de toewijzing kunt u uw aanvraag voor een stimuleringslening indienen bij SVn. Dit doet u binnen acht weken na de beschikkingsdatum digitaal via www.svn.nl. De toewijzing heeft u nodig bij het aanvragen van uw stimuleringslening bij SVn. Vraagt u de stimuleringslening niet aan binnen acht weken na de beschikkingsdatum, dan is de toewijzing niet meer geldig.

d. Binnen twaalf weken na de start van de digitale aanvraag, moet de aanvraag bij SVn compleet zijn.

e. Van de lening wordt, op kosten van de aanvrager, een notariële akte opgemaakt.
 

3. Krediettoets 
SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing ontvangt u van het SVn een offerte met de overeenkomst voor geldlening voor de duurzaamheidslening. 
 
4. Bouwkrediet 
Als er een notariële akte nodig is, stuurt de SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Voor een onderhandse lening hoeft u niet naar de notaris.  
Als alle papieren ondertekend zijn komt het leenbedrag beschikbaar in een bouwkrediet.

5. Betaling
U ontvangt declaratieformulieren van de SVn waarmee u de facturen bij de SVn declareert. Deze declaratieformulieren stuurt u, met de kopie van de facturen, naar de Omgevingsdienst. Dit kan via de e-mail naar duurzaam@odwh.nl
of per post naar:
Omgevingsdienst West-Holland
t.a.v. Team Duurzaamheid
Postbus 159
2300 AD Leiden

Vragen?

  • Voor inhoudelijke vragen over uw duurzaamheidsproject en de informatie over de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket via info@duurzaambouwloket.nl o.v.v. Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk.
  • Voor vragen over het aanvraagproces kunt u contact opnemen met het team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via het telefoonnummer 071-4083300 of per email via duurzaam@odwh.nl o.v.v. Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk.
     

Benodigde documenten

Aanvraagformulier
Bekendmaking duurzaamheidsfonds
Raadsbesluit aanpassing duurzaamheidsfonds zakelijk

Bijlage 1 Duurzaamheidsmaatregelen Duurzaamheidsfonds Leiden Zakelijk

Tabel 1 Energiebesparende, duurzaam energieopwekkende, duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen of voorzieningen

Soort maatregel Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel
Energiebesparende maatregel Bodemisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Gevelisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Vloerisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Spouwmuurisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Dakisolatie Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Raamisolatie (incl. eventueel kozijnen) Isolerende materialen en direct gerelateerde arbeid
  Ledverlichting  
Duurzaam energieopwekkende maatregel

Zonnepanelen

 
  Zonneboiler  
  Warmtepomp Niet zijnde lucht-lucht
  Warmtepompboiler  
  Micro windturbines Rotordiameter kleiner dan twee meter
Duurzaam afgiftesysteem technische maatregelen Infraroodverwarming Inclusief elektra werk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregle. De infrarood-verwarming wordt als bijverwarming geplaatst. 
  Zeer lage temperatuurverwarming; vloer, plafond en wand Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius. Inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
  Zeer lage temperatuurverwarming; radiatoren/convectoren Maximale aanvoertemperatuur van 40 graden Celsius. Inclusief leidingwerk ten behoeve van het aanbrengen van de maatregel
De lijst is niet limitatief. Maatregel met een vergelijkbaar aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel Nader te bepalen, maar in ieder geval niet energiecertificaten, pellet en biomassaketels Per uit te lenen euro wordt binnen het project tenminste 400 gram CO2-uitstoot per jaar bespaard. 


Tabel 2 Klimaatbestendige maatregelen
Klimaatbestendige maatregelen: maatregelen om hemelwaterafvoer te vertragen, vergroening aan te brengen, verkoelende maatregelen en maatregelen om droogte te voorkomen.

N.B. Onderstaande tabellen geven voorbeelden van maatregelen waar het fonds voor gebruikt kan worden, maar vormt geen limitatieve lijst.

Soort maatregel Maatregel Specifieke voorwaarden per maatregel
Vertragen hemelwaterafvoer Groen dak Doel waterberging en biodiversiteit vergroten
  Verwijderen verharding en vervangen voor waterbergende/waterdoorlatende (semi) verharding Waterberging: moet 60 mm in uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in 1 uur door middel van waterberging, hergebruik en/of infiltratie.
Aanbrengen vergroening Verwijderen verharding, bodem verbeteren en vervangen door vergroening Waarbij ook de doorlatendheid van het water onder deze laag niet wordt belemmerd
Verkoelende maatregelen Creëren van natuurlijke schaduw Vermindering vermogen airconditioning
Voorkomen droogte Waterberging t.b.v. gebruik op later tijdstip Waterberging: moet 60 mm in uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in 1 uur door middel van waterberging, hergebruik en/of infiltratie.
De lijst is niet limitatief. Maatregel met een vergelijkbaar aantoonbaar klimaatbestedingseffect Nader te bepalen Waterberging: moet 60 mm in uur kunnen verwerken. (60 liter per m2 oppervlak in 1 uur door middel van waterberging, hergebruik en/of infiltratie.

 

 

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.