Bezig met laden De actie op de pagina wordt geladen en verwerkt, een ogenblik geduld a.u.b.

Stimuleringslening Duurzaamheid


In het najaar van 2016 heeft de gemeente Zoeterwoude de Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen gemeente Zoeterwoude vastgesteld. Deze stimuleringslening is in het leven geroepen om leningen aan te bieden aan VvE’s én verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk belang voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen aan hun gebouwen. Stichtingen met een maatschappelijk belang zijn onder andere; (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen met een eigen gebouw.

Voorwaarden Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen

 1. Deze verordening is van toepassing op de volgende rechtspersonen:
  a. Een Vereniging van Eigenaren (VvE) van een appartementengebouw: VvE met een minimum van tien leden; waarbij de aanvraag van een stimuleringsregeling duurzaamheid meer dan 75% van de hoofdsom gebruikt voor het financieren van zonnepanelen en daarmee buiten de voorwaarden van de landelijke VvE Energiebespaarlening valt;
  b. Rechtspersonen in de vorm van een vereniging of een stichting, zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk belang, waaronder in elk geval (sport)verenigingen, kerken en onderwijsinstellingen, met uitzondering van toegelaten instellingen als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Woningwet.
 2. U kunt de lening alleen aanvragen op maatregelen die nog moeten worden uitgevoerd.
 3. Het te lenen bedrag per rechtspersoon bedraagt minimaal €2.500,-  en maximaal €30.000,-.
 4. Het rentepercentage over het nog niet afgeloste bedrag van de lening is gelijk aan het rentepercentage van VvE Energiebespaarlening, of opvolgers daarvan, op het moment van het besluit tot toewijzing van de lening.

De volgende duurzame maatregelen komen in aanmerking voor een lening:

 1. Led-verlichting
 2. Warmtepomp
 3. Zonnepanelen
 4. Zonneboiler
 5. Gevelisolatie
 6. Dakisolatie
 7. Vloerisolatie
 8. Bodemisolatie
 9. Hoogrendementsglas
 10. Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter
 11. HR-107 ketel of een vergelijkbaar/ beter rendement
 12. Pelletkachel
 13. Groene daken
 14. Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen.

Hoe vraagt u de lening aan?

Aanvraag:
De lening vraagt u hier  aan. Bij de aanvraag moet u het volgende toevoegen:

 1. De contactgegevens van de aanvrager die vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft namens de rechtspersoon.
 2. Kamer van Koophandel gegevens van de rechtspersoon
 3. Bestuursbesluit van de rechtspersoon voor het doen van deze aanvraag;
 4. indien de aanvrager een vereniging is dan; een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering  (niet ouder dan zes maanden) waarin het besluit is genomen tot de voorgenomen investeringen voor het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen en het aangaan van de lening.
 5. Energieprestatieadvies waarbij voor de aanvraag van de VvE is opgenomen dat voldaan is aan artikel 3.3 sub a van de verordening.
 6. De te treffen duurzaamheidsmaatregelen.
 7. Een raming van de kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave door een offerte.
 8. Een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Besluit
a. Zodra uw aanvraag compleet (inclusief bijlagen) en behandeld is, ontvangt u de beschikking (toewijzing). De toewijzing ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van uw complete aanvraag.In de toewijzing staat voor welke duurzame maatregel u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, wat het leenbedrag is, de looptijd van de stimuleringslening, het rentetarief en eventuele optionele voorwaarden.
 
b. De lening wordt toegekend onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. De eenmalige kosten voor het afsluiten van de Stimuleringslening is 1% van de hoofdsom, met een minimum van € 1.500,-.
   
c. Na ontvangst van de toewijzing kunt u uw aanvraag voor een stimuleringslening indienen bij SVn. Dit doet u binnen acht weken na de beschikkingsdatum digitaal via www.svn.nl. De toewijzing heeft u nodig bij het aanvragen van uw stimuleringslening bij SVn. Vraagt u de stimuleringslening niet aan binnen acht weken na de beschikkingsdatum, dan is de toewijzing niet meer geldig.

d. Binnen twaalf weken na de start van de digitale aanvraag, moet de aanvraag bij SVn compleet zijn.

e. Van de lening wordt, op kosten van de aanvrager, een notariële akte opgemaakt.

Krediettoets
SVn voert een krediettoets uit. Bij een positieve toetsing ontvangt u van SVn een offerte met de overeenkomst voor geldlening voor de stimuleringslening.

Afronding werkzaamheden
Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, stuurt u het declaratieformulier met een kopie van de factuur naar de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) per e-mail naar duurzaam@odwh.nl of per post naar:
Omgevingsdienst West-Holland
t.a.v. team Duurzaamheid
Postbus 159
2300 AD Leiden

Akkoord Omgevingsdienst West-Holland
Na akkoord van de Omgevingsdienst betaalt SVn de kosten rechtstreeks uit aan het bedrijf. Na uitbetaling van het volledig leenbedrag, wordt het bouwkrediet afgesloten.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team Duurzaamheid van de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083300 of duurzaam@odwh.nl

Agenda

Geen agendapunten uit jouw gemeente op dit moment.

Initiatieven uit jouw gemeente

Geen initiatieven uit jouw gemeente op dit moment.